Adviezen

Het is van het allergrootste belang dat U als patient beschikt over een kopie van Uw eigen medische en verpleegkundige dossiers, zowel van de huisarts, van de medische specialisten, dus ook uitslagen van onderzoeken (laboratorium, radiologie, MRI, CT etc)

Art 454 WGBO beschrijft de dossierplicht van de arts.
Art 456 WGBO geeft U als patient recht op inzage en op correctie van Uw medisch dossier.
Art 451 verplicht de arts om schriftelijk vast te leggen dat U toestemming hebt verleend voor een belangrijke medische behandeling.

SIN-NL adviseert U om iedere keer dat U bij een arts bent direct een kopie te vragen van het verslag van het consult, van alle uitslagen van onderzoeken en van alle ingekomen en verstuurde brieven.
Hiermee beschikt U zelf over de meest recente gegevens.
Bovendien kunt U hiermee controleren of de arts achteraf wijzigingen in Uw dossier aanbrengt.

Ook indien U in het ziekenhuis opgenomen bent, adviseert SIN-NL U om direct inzage en kopieen te vragen van alle schriftelijke registraties, dus door artsen, verpleegkundigen, van laborotorium onderzoeken, rontgen-MRI-CT onderzoeken.

In dit kader wijst SIN-NL U er ook op dat medisch specialisten en huisartsen vaak brieven -emails over U en Uw gezondheid naar elkaar sturen. Let op: volgens de WGBO mogen artsen dit alleen doen met Uw uitdrukkelijke toestemming, zie art 450 en art 457 WGBO
SIN-NL adviseert U om uitdrukkelijk Uw arts erop te wijzen dat brieven eerst in concept aan U voorgelegd dienen te worden en pas aan anderen verstuurd mogen worden na Uw expliciete schriftelijke toestemming.
SIN-NL adviseert U om deze afspraak schriftelijk toe te voegen aan elk medisch dossier van elke arts die U consulteert.

Bovendien is van belang dat de arts U volledig en correct voorafgaand aan een ingrijpende medische behandeling informeert over de aard en de positieve en negatieve gevolgen, zodat U Uw toestemming geeft op basis van voldoende informatie; de zgn informed consent.
Artsen zijn vaak nalatig – soms zonder opzet, soms met opzet- in het voorafgaand volledig en correct informeren en schrijven dan toch op dat zij de patient volledig geinformeerd hebben. Het komt voor dat artsen deze aantekening pas achteraf na de behandeling en eventuele negatieve gevolgen in het dossier registreren, volkomen onterecht.
Het maken van onjuiste, onvolledige aantekeningen in het medische dossier kan vallen onder het strafrechtelijk begrip fraude. Hiervoor dient U aangifte te doen bij de politie of het Openbaar Ministerie. Wij adviseren uiteraard om dan eerst de schriftelijke bewijzen te verzamelen en daarna schriftelijk per aangetekende post aangifte te doen.

Informatie over medische dossiers door de rijksoverheid 9 okt. 2013

Mag ik mijn medisch dossier inzien, laten aanpassen of vernietigen?
U heeft het recht uw medisch dossier in te zien. Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk een verzoek doen. Een verzoek tot inzage doet u bij uw arts of zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen. Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen. Uw medisch dossier wordt 15 jaar bewaard. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens eerder te laten vernietigen. Een arts mag dit weigeren.
Inzage medisch dossier door familie
Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als ze van u een schriftelijk machtiging hebben.
Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Voor hun kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ze toestemming van hun kinderen nodig voor inzage.
Inzage medisch dossier geweigerd
Een arts mag een verzoek tot inzage in uw eigen dossier weigeren. Dat mag alleen als inzage schadelijk is voor de privacy van een ander. Weigert de arts om een andere reden, vraag dan een andere arts om te bemiddelen. Helpt dat niet, dan kan alleen de rechter uitmaken of u uw dossier mag inzien.
Gegevens in medisch dossier aanpassen
U kunt de gegevens in uw medisch dossier laten aanpassen. Dit kan als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn. Als een hulpverlener uw gegevens niet wil aanpassen, vraag dan om uitleg. Blijft u het oneens met de beslissing, dan kunt u een klacht indienen over de aanpassing van uw medisch dossier.
Bewaren medisch dossier
De bewaartermijn van uw medisch dossier is 15 jaar. Daarna zal de arts of zorginstelling de gegevens uit uw dossier laten vernietigen. Uw arts kan om bepaalde redenen de gegevens van uw dossier langer bewaren. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens nodig heeft om u goede zorg te blijven geven.
U kunt de arts ook vragen om uw gegevens langer te bewaren dan de wettelijke termijn. Dat kan van belang zijn bij erfelijke aandoeningen of bij juridische kwesties.
Medische gegevens vernietigen
U kunt een arts of instelling vragen uw gegevens te vernietigen voor het verstrijken van de bewaartermijn. De arts vernietigt de gegevens binnen 3 maanden na uw verzoek. De arts kan uw verzoek weigeren als:
• uw gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
• de informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
• u gedwongen was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Let op, de NPCF werkt nu samen met de medische sector en weigert hulp aan slachtoffers medische fouten. Nadere informatie op sin-nl.org.
Lees hier de folder patiëntenrechten van de NPCF
.