art. strafrecht

Meerdere artikelen van het Wetboek van Strafrecht, zie hieronder betreffen fraude, door vermelding van onjuiste of onvolledige informatie in medische of verpleegkundige dossiers.
Dit is natuurlijk buitengewoon ernstig.
Indien U kunt bewijzen dat er sprake is van onjuiste, onvolledige aantekeningen in het medische dossier vallend onder het strafrechtelijk begrip fraude, dient U aangifte te doen bij de politie of het Openbaar Ministerie.
Wij adviseren uiteraard om eerst de schriftelijke bewijzen te verzamelen en daarna schriftelijk per aangetekende post aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

————————

art 225
Fraude, door vermelding van onjuiste of onvolledige informatie in medische of verpleegkundige dossiers

art 225
Fraude door het indienen van onjuiste of onterechte declaraties

art 228 1
De arts of verloskundige die opzettelijk een valse verklaring afgeeft nopens een geboorte, een oorzaak van overlijden dan wel nopens het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziekten, zwakheden of gebreken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

art 228-2
Indien de verklaring wordt afgegeven met het oogmerk om iemand in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen of terughouden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

art 228-3
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die opzettelijk van de valse verklaring gebruik maakt als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid.

art 255
het achterlaten van een hulpbehoevende in nood tot wiens verzorging men door overeenkomst of wet verplicht is :
hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.

————————-

Let wel: het Openbaar Ministerie is onterecht zeer terughoudend in het strafrechtelijk vervolgen van falende, nalatige artsen. Tijdens een symposium over patientveiligheid georganiseerd door de VVD, februari 2013, sprak Mw Mr M. van Eijkelen, hoofdofficier van justitie Medische Zaken, parket Rotterdam uit dat artsen alleen vervolgd werden indien hiervoor draagvlak is bij de medische sector. Eenvoudig gezegd komt dit erop neer indien de beroepsorganisatie van artsen de KNMG van mening is dat een arts ernstig disfunctioneert het OM gaat vervolgen.
Het is volstrekt duidelijk dat de KNMG, het Openbaar Ministerie  en rechters al jaren aantoonbaar falende artsen de hand boven het hoofd houden. Dit is menselijk, medisch, juridisch en maatschappelijk onaanvaardbaar.
Zie verder:
www.zwartelijstarten.nl
www.rechterunikenvenema.com/zwartelijstrechters