WGBO

Medische dossiers
De Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst WGBO kent U een aantal rechten als patient toe en aan de arts een aantal plichten

Art 454 beschrijft de dossierplicht van de arts:

1. De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patient. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patient en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.
2. De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patient afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 455, bewaart de hulpverlener de bescheiden, bedoeld in de vorige leden, gedurende tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Art 456 geeft U als patient recht op inzage en op correctie van Uw medisch dossier.

De hulpverlener verstrekt aan de patient desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De hulpverlener mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 451 is van belang mbt het verkrijgen van voldoende medische informatie voorafgaand aan een medische behandeling, waarvoor Uw uitdrukkelijke toestemming vereist is. 

Op verzoek van de patient legt de hulpverlener in ieder geval schriftelijk vast voor welke verrichtingen van ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.